PRIVACYVERKLARING

MyPleasure respecteert de privacy van de
bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met
betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege
volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid
geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het
doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed
mogelijk te kunnen uitoefenen.
 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming
van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit
persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en
andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde
analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele
telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van de Website
accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

De huidige op de Website beschikbare versie van de
privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de
Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1.     Website (hierna ook
“de website”): https://www.mypleasure.nl

1.     Verantwoordelijke voor
de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): 

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt
persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop
verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of
publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het
bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

Artikel 3 - De content van de website
 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren,
illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle
technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn
gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere
reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het
geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische
applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen
actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als
stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder
op ieder moment:

·
de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of
beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

·
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan
verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in
strijd is met internet-etiquette

·
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen
voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor
falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de
website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet
toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw
eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen
om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen
op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de
gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische
procedures die tegen u worden gevoerd:

·
vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

·
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige
schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg
van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van
iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil
als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij
dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Koen
Weijand. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar
wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer
elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld
worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van
relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.
 

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking
tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder
recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of
beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de
verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt
deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via wvtenterprise@gmail.com.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van
een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft
gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden
opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw
verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de
verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van
persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving,
waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens
nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na
een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens
mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze
privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang
te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de
verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het
moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de
beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar
het volgende adres: wvtenterprise@gmail.com.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige
persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan
of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is
in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens
worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies

1.     Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde
schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk
bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan
mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen
te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt
er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij
verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan.
Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.  

2.     Wij gebruiken de
volgende soorten cookies op onze website:

- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies
voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage
te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over
bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we
de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van
bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of
vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

- Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage
te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over
bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we
de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van
bezoekers van onze website. 

- Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn
bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over
bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee
kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties
tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te
stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans
persoonsgegevens verwerkt.  

1.     Meer specifiek gebruiken
wij de volgende cookies:

- Google Analytics geanonimiseerd (analytische
cookies)

- Facebook (tracking cookie)

1.     Wanneer u onze website
bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw
apparatuur worden geïnstalleerd. 

2.     Voor meer informatie
over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en
aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden
producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van
toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is
exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens
wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de
website zelf, kunt u zich richten tot: Koen, wvtenterprise@gmail.com.

Artikel 15 - Toeschrijving

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket
Lawyer
 (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

Deze privacyverklaring is van toepassing
sinds 19-10-2022 tot nader order.